Egzamin

Głównym zadaniem WORD jest organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami.

Aby przystąpić do egzaminu państwowego należy złożyć w WORD:

 • Wniosek o wydanie prawa jazdy *)
 • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami *)
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego dla osób ubiegających się o prawo jazdy wybranej kategorii
 • Oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych osób, które rozpoczynały kurs w Ośrodku nie mając ukończonego wymaganego wieku. 
 • Dowód uiszczenia opłaty za egzamin
 • KOLOROWĄ fotografię o wymiarach 3,5cm x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem. WORD nie przyjmuje zdjęć czarno-białych!
 • Dokumenty wydawane są przez nasz Ośrodek po zakończeniu szkolenia. Pozostałe dokumenty Kursant zobowiązany jest dostarczyć we własnym zakresie.
 • UWAGA: DOKUMENTEM HONOROWANYM PRZEZ WORD JEST DOWÓD OSOBISTY LUB PASZPORT                             

EGZAMIN TEORETYCZNY (T) - test wielokrotnego wyboru, odbywa się w sali egzaminacyjnej przy użyciu komputera i specjalnej klawiatury.
Celem tej części egzaminu jest sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania i czynności kontrolno-obsługowych pojazdu oraz zasad udzielania pomocy przedlekarskiej. Składa się on z tzw. testu próbnego oraz testu właściwego.

 • Test próbny - służy praktycznemu zapoznaniu się osoby egzaminowanej ze sposobem obsługi klawiatury oraz zasadami udzielania i korygowania odpowiedzi. Test próbny nie jest oceniany. Trwa nie dłużej niż 5 min. Po teście próbnym kandydat przystępuje do rozwiązywania testu właściwego.
 • Test właściwy - który składa się z 18 pytań, w każdym pytaniu 3 możliwe odpowiedzi. Pytania dobierane są systemem losowym, spośród tzw. bazy 490 pytań. Dopuszczalna ilość błędnych odpowiedzi wynosi max. 2 błędy.

Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego jest warunkiem dopuszczenia osoby do egzaminu praktycznego.
Wynik negatywny - musisz po raz kolejny przystąpić do egzaminu teoretycznego

PAMIĘTAJ!
Egzamin teoretyczny jest ważny 6 miesięcy od dnia uzyskania wyniku pozytywnego. Jeżeli w tym czasie nie otrzymasz oceny pozytywnej z egzaminu praktycznego, egzamin teoretyczny będziesz musiał powtórzyć.

EGZAMIN PRAKTYCZNY (P) - trwa co najmniej (kat B) 40 min i składa się z części:

Plac manewrowy - polega na sprawdzeniu umiejętności przygotowania pojazdu do jazdy, sprawdzeniu stanu technicznego podstawowych elementów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jazdy oraz bezpieczne panowanie nad pojazdem w tym jazda po łuku do przodu i do tyłu oraz ruszanie na wzniesieniu z hamulca ręcznego.

Ruch drogowy - umiejętność poruszania się po drogach publicznych, z zachowaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego.


OPŁATY ZA EGZAMIN PAŃSTWOWY:

Lp.

Kategorie uprawnień

Teoretyczny

Praktyczny

Razem

1.

   A1, A

22 zł

140 zł

162 zł

2.

   B

22 zł

112 zł

134 zł

3.

   T, B1, C1, D1

22 zł

135 zł

157 zł

4.

   C

22 zł

160 zł

182 zł

5.

   D

22 zł

160 zł

182 zł

6.

   B + E

-

160 zł

160 zł

7.

   C+E, C1+E, D1+E, D+E

-

195 zł

195 zł

8.

   pozwolenie

22 zł

100 zł

122 zł

 

W przypadku gdy umówisz w WORD egzamin teoretyczny i praktyczny, a uzyskasz negatywny wynik z egzaminu teoretycznego, to:

 • jeżeli nie przystępujesz ponownie do egzaminu, zwrotowi podlega 50% wniesionej przez Ciebie opłaty za egzamin praktyczny tj. w przypadku kat B 112zł - 50% = 56zł.
 • jeżeli ponownie przystępujesz do egzaminu, obowiązany jesteś wnieść opłatę za egzamin teoretyczny i 50% opłaty za egzamin praktyczny, tj. w przypadku kat B 22zł (T) + 56zł (P) bo 112zł - 50% = 78zł.


3x NEGATYWNY WYNIK EGZAMINU PAŃSTWOWEGO

Teoria - jeżeli 3x nie zdałeś egzaminu teoretycznego jesteś zobowiązany wykupić w Ośrodku Nauki Jazdy zaświadczenie o ukończeniu 10 godz. szkolenia dodatkowego z teorii.
Praktyka - jeżeli 3x nie zdałeś egzaminu praktycznego jesteś zobowiązany wykupić w Ośrodku Nauki Jazdy zaświadczenie o ukończeniu 5 godz. szkolenia dodatkowego praktycznego (z jazd).
Po przedłożeniu w WORD odpowiedniego zaświadczenia oraz dowodu wpłaty za egzamin będziesz mógł umówić termin kolejnego egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B.

SCHEMAT KLAWIATURY UŻYWANEJ PODCZAS EGZAMINU TEORETYCZNEGO

FUNKCJE KLAWISZY:

START - rozpoczęcie egzaminu.
A B C - udzielanie odpowiedzi na pytanie /naciśnięcie klawisza powoduje zmianę tła pola odpowiedzi na szare. Jeżeli po naciśnięciu tło pozostaje w niezmienionym kolorze, należy ponownie nacisnąć przycisk/
NASTĘPNE - przejście do następnego pytania
NIE - wybór odpowiedniej kategorii prawa jazdy, potwierdzenie nieodwracalnej decyzji.
POPRZEDNIE - powrót do poprzedniego pytania.
TAK - wybór odpowiedniej kategorii prawa jazdy, potwierdzenie nieodwracalnej decyzji.
ZMIANA KATEGORII - przejście do pytań z innej kategorii prawa jazdy /w przypadku zdawania więcej niż jedną kategorię np. B + A/.
ZATWIERDŹ - zatwierdzanie zmiany kategorii prawa jazdy.
KONIEC - rezygnacja z egzaminu, a także, zakończenie egzaminu próbnego i uruchomienie właściwego, ostateczne zakończenie egzaminu przed upływem czasem.