Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne (G1)

19.09.2022

 Absolwent kursu posiada wiedzę dotyczącą:
- budowy urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych;
- montażu urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych;
- eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych;
- zasad bezpieczeństwa;
- przepisów dodatkowych dla dozoru.
Absolwent kursu potrafi.:
- charakteryzować budowę przewodów elektroenergetycznych;
- charakteryzować zasady doboru przewodów elektroenergetycznych;
- określać sposób prowadzenia przewodów elektroenergetycznych;
- charakteryzować budowę i zastosowanie źródeł światła;
- charakteryzować budowę i zastosowanie opraw oświetleniowych;
- scharakteryzować budowę urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym;
- scharakteryzować przypadki, w których takie urządzenie powinno być instalowane;
- scharakteryzować budowę i zastosowanie prostowników;
- scharakteryzować budowę i zastosowanie akumulatorów;
- charakteryzować budowę i zastosowanie rozdzielnic;
- określać kolejność wykonywania czynności łączeniowych;
- scharakteryzować budowę linii kablowych;
- określać sposób układania linii kablowych;
- scharakteryzować organizację prac przy urządzeniach elektroenergetycznych;
- scharakteryzować zasady eksploatacji poszczególnych rodzajów urządzeń.